Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Trenbolone Enanthate profile and cycle

Trenbolone Enanthate is a strictly underground product,and not available by any pharmaceutical company in the world,it combines a very popular and strong hormone(Trenbolone)with a long acting ester (Enanthate).
This allows the advantage of once a week injection.
For a very long time the only available type was the acetate form.
Since Parabolan (Trenbolone with a longer ester) removed from the market,the black market began to produce a longer acting form of trenbolone the enenthate form.
Trenbolone is a 19-nor steroid similar to nadrolone.The difference between Trenbolone is that there is a double carbon present at 9 and 11 position on the steron nucleus.Trenbolone can not automatize to estrogen nor be 5a-reduced.
It bonds very tightly to the androgen receptor and for this reason it is thought that  much of its fat-burning and muscle building abilities are receptor medieted.
Trenbolone use produces an impressive of new muscle fiber with minimal water retention.
Tren has a very strong binding affinity to the androgen receptor (A.R)binding much more stronger than testosterone as well as nadrolone.
Trenbolone increases protein synthesis as well as nitrogen retention in muscle tissues.
Tren can also binding with the anti-anabolic glucocorticoid receptor thus aiding the muscle building process.
Trenbolone enanthate has the ability to improve nutrient  efficiency and mineral absorption in animals given the drug.

                                                       Trenbolone Enanthate Cycle

Week                            Tren.Enanthate                          Stanozolol Tabs           PCT(Nolvadex)
1                                          200mg                                       30-40mg                         _
2                                          200mg                                       30-40mg                         _
3                                          200mg                                       30-40mg                         _
4                                          200mg                                       30-40mg                         _
5                                          200mg                                       30-40mg                         _
6                                          200mg                                       30-40mg                         _
7                                          200mg                                            _                                _
8                                          200mg                                            _
9                                          200mg                                            _                                _
10                                        200mg                                            _                                _
11                                          _                                                  _                                _
12                                          _                                                  _                                _
13                                          _                                                  _                               20
14                                          _                                                  _                               20
15                                          _                                                                                   20
16                                          _                                                                                   20 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου