Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

STEROIDS DEDECTION TIME


TRADE NAME SUBSTANCE DETECTION TIME DECA -NANDROLONE DECANOATE 17 - 18 MONTHS-
 EQUIPOISE BOLDENONE UNDECYLENATE 4 - 5 MONTHS
  TESTOSTERONE CYPIONATE 3 MONTHS
  TESTOSTERONE ENANTHATE 3 MONTHS
 TESTOSTERONE MIXES 3 MONTHS
 ANADROL OXYMETHOLONE 2 MONTHS
 HALOTESTIN FLUOXYMESTERONE 2 MONTHS
 NILEVAR NORETHANDROLONE 5 - 6 WEEKS
 PROVIRON MESTEROLONE 5 - 6 WEEKS
 PARABOLAN TREMBOLONE HEXAHYDROBENZYLCARBONATE 4 - 5 WEEKS
 FINAJECT TREMBOLONE ACETATE 4 - 5 WEEKS
 PRIMOBOLAN DEPOT METHENOLONE ENANTHATE 4 - 5 WEEKS
 ANAVAR OXANDROLONE 3 WEEKS
  TESTOSTERONE PROPIONATE 2 WEEKS
 ANDRIOL TESTOSTERONE UNDECONOATE 1 WEEK
 SPIROPENT CLENBUTEROL 4 -5 DAYS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου